Breed draagvlak voor SDG’s als richtsnoer van overheidsbeleid

SDG-verantwoordingsdag

Breed draagvlak voor SDG’s als richtsnoer van overheidsbeleid

Ondanks de coronapandemie neemt het welzijn van de Nederlanders op veel terreinen toe. Dat blijkt uit de monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021 van het CBS, die vandaag op Verantwoordingsdag SDG’s werd gepresenteerd. Slechts op een van de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zit Nederland in de Europese achterhoede. Dat is wel het doel dat van groot belang is voor toekomstige generaties, namelijk 13 Klimaatactie.

Door Annemarie van Oorschot

Projectleider Jan Pieter Smits van de CBS-monitor licht de bijdrage van Nederland aan de 17 ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties toe tijdens het webinar Route 2030 op 19 mei. Hij heeft de SDG’s gegroepeerd in drie thema’s: economie, maatschappij en biosfeer. Op economisch gebied doet Nederland het goed: het BBP groeit, de inkomensongelijkheid is constant en relatief laag, de vermogensongelijkheid daalt en het aandeel mensen met een laag inkomen daalt. “Maar er zijn ook zwakke plekken”, aldus Smits. “De gemiddelde schuld van huishoudens stijgt en het percentage huishoudens met een langdurig laag inkomen neemt toe.”

Maatschappij
Ook op de maatschappelijke issues – onderwijs, gezondheid en stedelijke omgeving – scoort Nederland goed. Het opleidingsniveau is hoog en neemt toe, de levensverwachting is hoog en stabiel en de woonomgeving wordt schoner en veiliger. Zorg spreekt Smits uit over de leesvaardigiheid, die neemt af en Nederland behoort nu tot de Europese middenmoot. “Met het oog op burgerparticipatie kan dit een kritische factor worden.”
Opmerkelijk is dat de uitgaven aan woningen stijgen, maar de woonlasten positiever worden ervaren. Dat komt omdat het aandeel van deze lasten in het besteedbaar inkomen afneemt.”

Biosfeer
Voor het klimaat en het milieu is Nederland in vergelijking met andere landen niet goed. Bij een van de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zit Nederland in de Europese achterhoede. Dat is wel het doel dat van groot belang is voor toekomstige generaties, namelijk 13 Klimaatactie. Weliswaar stijgt het aandeel hernieuwbare energie, maar Nederland is 25e van de EU27. Ook de broeikasemissies dalen, maar plaats 23 in de EU27 is niet iets om trots op te zijn. Daarbovenop is de dalende biodiversiteit zorgelijk. De hoge stikstofuitstoot is een belangrijke oorzaak.

Oproep aan het nieuwe kabinet
Het webinar Route 2030 is georganiseerd door SDG Nederland in samenwerking met Building Change, Global Compact Network Nederland, MVO Nederland, Partos en de Rijksoverheid. Zij doen een oproep aan het nieuwe kabinet een actieplan te maken waarmee de SDG’s gerealiseerd kunnen worden. De SDG’s en brede welvaart moeten hét richtsnoer worden voor beleid. Deze oproep kan rekenen op brede steun uit de samenleving. De DSGC deed de oproep onlangs al in haar brief aan de informateur.

Midden- en kleinbedrijf
De SDG-rapportage is mede gebaseerd op een
enquête die Global Compact onder het Nederlandse bedrijfsleven heeft gehouden. De leden van de DSGC hebben daaraan meegewerkt en aangegeven hoe zij bijdragen aan de realisatie van de SDG’s in 2030. Uit dit onderzoek komt naar voren dat grote bedrijven hierin flink investeren, maar dat het mkb achterblijft. De DSGC deelt met kleinere bedrijven kennis over duurzame business modellen en werkt met hen samen. Het vormt een belangrijk onderdeel van haar shape-share-activate strategie.