CEO’s en bewindslieden versterken samenwerking

Jaarlijks overleggen vertegenwoordigers van de DSGC en het kabinet hoe zij het beste kunnen samenwerken aan de ontwikkeling naar een klimaatneutraal, circulair en inclusief Nederland. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats op 13 november in het Catshuis. 

Het kabinet is vertegenwoordigd door zes bewindslieden onder leiding van premier Rutte. Vanuit de DSGC nemen negen hoge leidinggevenden en de voorzitter van VNO-NCW deel, onder leiding van DSGC-voorzitter Jan Peter Balkenende. 

Jan Peter Balkenende benadrukt dat effectieve publiek-private samenwerking belangrijker wordt nu de maatschappelijke uitdagingen en ongelijkheid toenemen. De bijeenkomsten met experts van ministeries, DSGC-bedrijven en kennisinstellingen hebben tot waardevolle kennisuitwisseling geleid. Deze zogenaamde Deep Dives zijn in 2022 voor het eerst door de DSGC georganiseerd naar aanleiding van een vorig overleg met het kabinet. Deze samenwerking zal gedurende 2024 worden voortgezet, met een focus op circulaire economie en de implementatie van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). 

Klimaat
Op drie thema’s wordt dieper ingegaan, alle ingeleid door CEO’s van de DSGC. Binnen het eerste thema ‘Klimaat’ erkent het kabinet dat Scope-3 emissiereductie een grote uitdaging voor het bedrijfsleven is en het flankerende overheidsbeleid lange termijn visie moet hebben, ook in de lijn met Europese regelgeving. Het kabinet nodigt de DSGC uit een bijdrage te leveren aan het ‘Joint Solution-Finding Programma’ dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het voorjaar van 2024 zal starten. 

Circulair
De ministers erkennen dat CO2-emissiereductie voor een belangrijk deel uit circulaire oplossingen moet komen. Daarnaast stelt het kabinet dat de circulaire economie een kans is voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Het wil daarom streven naar verankering van circulariteit in alle beleidsterreinen. Ook het belang van een level playing field staat buiten kijf. Het kabinet zet in op harmonisering van circulariteitsstandaarden en -regelgeving op Europees niveau. Inmiddels zijn er twee Deep Dives over de circulaire economie georganiseerd die waardevolle input hebben opgeleverd voor de aanscherping en uitvoering van Het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE).  

Brede Welvaart
DSGC en kabinet zijn het eens dat de transities die Nederland moet doormaken voor het realiseren van Brede Welvaart een duidelijke governance structuur nodig hebben, mogelijk via de IMVO-convenanten. Zo kunnen sectoren efficiënt, centraal aangestuurd en ondersteund worden. 
Het bedrijfsleven in de brede zin, en specifiek het mkb, is nog niet klaar voor belangrijke Europese rapportageverplichtingen (CSRD), die al vanaf 2024 (deels) in werking treden. Om de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te waarborgen, dienen zij geïnformeerd en ondersteund te worden. Dat kan het beste centraal en sectoraal worden georganiseerd. 

Nieuwe kabinet
De samenwerking tussen de DSGC en ministeries wordt opgenomen in de overdrachtsdossiers voor de nieuwe bewindspersonen.