Versnellen naar een circulaire economie

V.l.n.r. Jan Peter Balkenende, Lotte Holvast, Erica Ording & Martine Roza

In de DSGC-podcast ‘Versnellen naar een circulaire economie’ vertellen vier studiogasten hoe dat haalbaar is: Lotte Holvast, program manager bij Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE); Erica Ording, technology lead Sustainable Packaging bij FrieslandCampina; Martine Roza, taakveldcoördinator Visie, Innovatie & Kennis voor de Circulaire Economie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; en Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC).

Beluister de podcast

Samenwerking
Experts van de DSGC-bedrijven, de ministeries I & W en EZK en kennisinstellingen, waaronder PACE, zijn in maart bijeengekomen om na te gaan of zij gezamenlijk de ontwikkeling naar een circulaire economie kunnen versnellen. Dat is hard nodig, omdat het percentage grondstoffen dat we hergebruiken de afgelopen jaren is teruggelopen naar slechts zeven procent per jaar. Niet alleen dreigt een groot tekort aan grondstoffen en materialen, de negatieve impact van onze lineaire economie op de klimaatverandering en biodiversiteit is ook gigantisch. En dat terwijl je in een circulaire economie waarde kunt creëren; het is een toekomstbestendig economisch model. Maar daarvoor is wel een systeemverandering nodig, waarin alle belanghebbenden samenwerken. Tijdens de bijeenkomst in maart spraken de experts de intentie uit om gezamelijk aan de slag te gaan. De belangrijkste bevindingen worden in deze podcast besproken.

Doelen
Zo zijn er ambitieuze, realistische doelen nodig, die de overheid moet vaststellen, maar wel in samenspraak met het bedrijfsleven. Want nu lopen bedrijven op tegen doelen die te hoog over zijn, te ver in de tijd liggen en soms tegenstrijdig zijn. Voorbeelden van FrieslandCampina en Philips laten zien dat circulaire bedrijfsprocessen tot een grotere CO2-uitstoot kunnen leiden of dat er door regelgeving een tekort is aan recyclaat.

Het ministerie van I & W geeft aan dat in het recent verschenen Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) voor vijftien productgroepen specifieke doelen zijn vastgesteld. Zo moet de levensduur van textiel in 2030 zijn verdubbeld en moet het gebruik van olie en aardgas voor de productie van kunststof in 2030 zijn gehalveerd. Het ministerie wil samen met de leden van de DSGC en andere stakeholders kijken hoe je deze doelstellingen kunt bereiken. Ondernemers kunnen immers aangeven wat in de praktijk wel en niet werkt.

Meten
Een andere voorwaarde voor een circulaire economie is een gestandaardiseerd  meetinstrumentarium en uniforme rapportage. Het level playing field vraagt hierbij om een Europees niveau. De studiogasten zien aanknopingspunten in de Corporate Sustainability Reporting Directive van de EU, die in 2024 van kracht wordt voor 50.000 grote bedrijven, met daarbinnen de ESRS5, een rapportagestandaard voor circulaire economie. 

Frontlinie
Positief zijn de studiogasten over de positie van Nederland, dat in de frontlinie staat van de CE-ontwikkelingen in de wereld. Bijna geen andere landen hebben een beleid voor circulaire economie. Dit is een kans voor de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven leiderschap te tonen en zich internationaal positief te positioneren. Misschien is NL dan niet in 2050 100 procent circulair, maar al in 2045.