Activiteiten van de DSGC

Expertbijeenkomsten
De DSGC versnelt duurzame vooruitgang en stimuleert  duurzame businessmodellen door de dialoog en kennisuitwisseling te bevorderen tussen bedrijven, de Nederlandse overheid en andere belangrijke belanghebbenden. Sinds 2022 organiseert de DSGC diepgaande sessies met experts van de aangesloten bedrijven en de Nederlandse overheid over klimaat, circulariteit en sociale gelijkheid. De coalitie zet in op draagvlak voor de aanbevelingen uit deze sessies onder alle belanghebbenden in de waardeketen: overheden en bedrijven (leveranciers en afnemers).

 

De drie transitiegebieden

Broeikasgasemissies
De DSGC richt zich op het versnellen van de reductie van scope 3-emissies in waardeketens. Alle DSGC-leden committeren zich aan het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) en/of de Science Based Targets initiative(SBTi), in lijn met het scenario van minder dan 1,5 - 2°C opwarming van de aarde.

Beluister de podcast 

Circulaire economie
De DSGC pleit voor ambitieuze en intelligente doelstellingen op korte, middellange en lange termijn die de ontwikkeling naar een circulaire economie versnellen. Zij doet dit in samenwerking met de overheid, leveranciers en klanten. De leden van de DSGC streven naar het sluiten van materiaalkringlopen via samenwerkingsverbanden tussen meerdere partijen.

Beluister de podcast

Sociale gelijkheid
De DSGC richt zich op samenwerking en inclusiviteit om sociale programma’s onder haar leden te verbeteren en uit te breiden. Deze zijn gericht op gelijkheid, diversiteit en inclusie in de bedrijven en waardeketens. De DSGC zet zich in op het verminderen van de sociale ongelijkheid in een gepolariseerde samenleving. In de huidige gepolariseerde context luisteren de leden actief en nemen deel aan relevante maatschappelijke gesprekken.

Beluister de podcast

no-poverty
zero-hunger
good-health-and-well-being
quality-education
gender-equality
clean-water
clean-energy
decent-work
industry
required-inequalities
cities-and-communities
responsible-consumption
climate-action
life-below-water
life-on-land
peace-justice
partnership

Publicaties

DSGC ontwikkelt en deelt kennis en ervaring over duurzame bedrijfsmodellen, onder meer via de volgende publicaties, hieronder te downloaden: